Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.

September 29 2017

9367 26c4 390
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viagreymouse greymouse

(...) gdy jesteś nieobecny, ludzie o wiele mocniej zaczynają zdawać sobie z ciebie sprawę.

— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaeternaljourney eternaljourney

November 03 2017

Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.

September 29 2017

9367 26c4 390
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viagreymouse greymouse

(...) gdy jesteś nieobecny, ludzie o wiele mocniej zaczynają zdawać sobie z ciebie sprawę.

— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney

November 03 2017

Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.

September 29 2017

9367 26c4 390
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viagreymouse greymouse

(...) gdy jesteś nieobecny, ludzie o wiele mocniej zaczynają zdawać sobie z ciebie sprawę.

— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
9367 26c4 390
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viagreymouse greymouse

(...) gdy jesteś nieobecny, ludzie o wiele mocniej zaczynają zdawać sobie z ciebie sprawę.

— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl