Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

February 02 2019

0032 56b0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottee lottee

February 01 2019

Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialiliowadusza liliowadusza
Kiedyś myślałam, że wolność to możliwość bycia samemu tam, gdzie się chce. Dzisiaj myślę, że prawdziwa wolność to możliwość bycia tam, gdzie się chce, z tym, z kim się chce.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromvivre1 vivre1 vialiliowadusza liliowadusza
8993 de04 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaboli boli
0983 155a 390
Reposted fromwyczes wyczes viaeternaljourney eternaljourney
Reposted from1911 1911 viaboli boli

October 14 2018

2976 2096 390
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
9589 a384 390
Reposted fromgrobson grobson viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 26 2018

3782 1a12 390
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawakemeupx wakemeupx
5696 09b7 390
Reposted frommoai moai viawakemeupx wakemeupx
1362 8a30 390

Wroclaw, Poland (by Dominik Minkus)

4555 f27b 390
Reposted fromohshit ohshit viawakemeupx wakemeupx
6466 2c0d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
4700 30fb 390
Reposted fromincentive incentive viawakemeupx wakemeupx
5465 4289 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl