Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.

September 29 2017

9367 26c4 390
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viagreymouse greymouse

(...) gdy jesteś nieobecny, ludzie o wiele mocniej zaczynają zdawać sobie z ciebie sprawę.

— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaeternaljourney eternaljourney

June 15 2017

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to, co się ma.
— Elbert Hubbard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarudaizia rudaizia
4902 565f 390
6505 3efc 390
Reposted fromtake-care take-care viaeternaljourney eternaljourney
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaeternaljourney eternaljourney

June 14 2017

1898 4382 390
Reposted fromrof rof viaeternaljourney eternaljourney
3321 0d75 390
Żulczyk!
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viajointskurwysyn jointskurwysyn

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Kiedyś zmieniałem kartki
dziś zmieniam kalendarze 

June 08 2017

5489 e907 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4067 40d9 390
Reposted frompengin pengin viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl