Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viabrzask brzask
8209 2111 390

February 21 2017

7905 8f80 390
Reposted frommartynkowa martynkowa
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove vialoveistrue loveistrue
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaeternaljourney eternaljourney
Jest najlepszy, ale nigdy mu o tym nie mówiłam.
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaeternaljourney eternaljourney

February 17 2017

9457 010d 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viagreymouse greymouse
5185 ea73 390
That '70s Show S08E05
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaeternaljourney eternaljourney
3002 bc89 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney
9539 fad0 390
Reposted fromAstalka Astalka viaeternaljourney eternaljourney
2905 b50b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl